Kontrole przeprowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.


Kontrole w roku 2019:
Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzajacego
kontrolę
Zakres
kontroli
Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt
kontroli
(ocena,
 zalecenia)
1.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Obserwacja egzaminu zawodowego

14.01.2019

brak
zaleceń
2.Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja egzaminu zawodowego21.01.2019
wg arkusza obserwacji
3.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyOcena warunków do praktycznej nauki zawodu05.02.2019wg protokołu
4.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola warunków higieny pracy przy ul. Przechodniej30.05.2019brak
zaleceń
5.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji B7- wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych24.06.2019Wg arkusza obserwacji
6.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie B9 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych26.06.2019Wg arkusza obserwacji
7.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych27.06.2019Wg arkusza obserwacji
8.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie Wydział Kontroli Płatników Składek1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
04.10.2019 – 16.10.2019Wg protokołu kontroli
9.
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Spraw Obywatelskich
Bieżąca kontrola stacji diagnostycznej

29.10.2019r.

Wg protokołu
10.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura
w Częstochowie
Ewaluacja problemowa – uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej w Branżowej Szkole I Stopnia nr 12 18.11.2019r-19.11.2019r. Zgodnie
z raportem
11.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura
w Częstochowie
Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją szkolnictwa branżowego 13.12.2019r. Brak zaleceń
n.
next next next next


Kontrole w roku 2018:
Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzajacego
kontrolę
Zakres
kontroli
Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt
kontroli
(ocena,
 zalecenia)
1.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Śląski Kurator Oświaty
Obserwacja egzaminu zawodowego
26.01.2018
brak
zaleceń
2.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu
22.03.2018
brak
zaleceń
3.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
Monitorowanie przez Dyrektora szkoły realizacji podstawy programów kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających (722 307) – kwalifikacja MG.19 użytkowanie obrabiarek skrawających18.06.2018
brak
zaleceń


4.

Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego – część praktyczna


02.07.2018


brak
zaleceń

5.

Urząd Miasta Częstochowy
Bieżąca kontrola stacji

06.07.2018

brak
zaleceń

6.

Urząd Miasta Częstochowy

Sprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych SIO stan na 30.09.2018 r.

20.12.2018r.
brak
zaleceń


Kontrole w roku 2017:
Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzajacego
kontrolę
Zakres
kontroli
Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt
kontroli
(ocena,
 zalecenia)
1.
Urząd Miasta Częstochowy
Kontrola Bieżąca Stacji Kontroli Pojazdów
04.04.2017
brak
zaleceń


Kontrole w roku 2016:
Lp.
Oznaczenie organu
przeprowadzajacego kontrolę
Zakres kontroli
Termin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)
1.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura
w Częstochowie
Obserwacja egzaminu zawodowego M.44
22.01.2016
brak zaleceń
2.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach
Delegatura
w Częstochowie
Obserwacja egzaminu zawodowego B.16
29.01.2016
brak zaleceń
3.
Urząd Miasta Częstochowy
Kontrola Bieżąca Stacji Kontroli Pojazdów
12.05.2016
brak zaleceń
4.
Kuratorium Oświaty
w Katowicach,
Delegatura
w Częstochowie
Obserwacja egzaminu zawodowego E.6.
10.06.2016
brak zaleceń


Poniżej do pobrania plik z wcześniejszym zestawieniem kontroli przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, od roku 2010 do 2015 - w postaci załącznika - pliku w formacie pdf:

Kontrole Kontrole przeprowadzone w CKZiU w Częstochowie w latach 2010 - 2015. (136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czestochowie (6 maja 2015)
Opublikował: Grzegorz Warych (13 maja 2015, 11:18:46)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Warych (31 stycznia 2020, 12:37:57)
Zmieniono: Dodanie wpisów kontroli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1299