Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Lecybil, ckziu@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324 24 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28-03-2022

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  • Budynek ul. Łukasińskiego 32/38 - brama wejściowa od ulicy Łukasińskiego kontrolowana przez portiernię. Jednocześnie wjazd na Stację Kontroli Pojazdów.
  • Główny hol dostępny na poziomie parteru. Wind brak - wyższe kondygnacje dostępne z użyciem schodów.
  • Specjalnych dostosowań brak.
  • Na placu wyznaczone miejsca parkingowe. Wjazd nadzorowany przez portiernię - za zgodą. Możliwość rezerwacji miejsc dla gości, w tym dla osób niepełnosprawnych.
  • Prawo wstępu z psem asystującym po zgłoszeniu takiej potrzeby osobie dyżurującej - portierowi. Możliwość pokierowania osoby potrzebującej wsparcia.
  • Brak stałej możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W razie potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość zorganizowania tłumacza / dostępu do Internetu celem skorzystania z tłumacza online.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Dariusz Humaj - Dyrektor

Opublikował: Grzegorz Warych

Data wytworzenia: 2020-09-22

Data aktualizacji: 2022-03-28